İmâmzâde Feyzullah Efendi

Hobyar Mescidi’nin imâmı Sun‘ullah Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuştur. Babasının vazîfesine nisbetle “İmâmzâde Feyzullah Efendi” ismiyle şöhret kazanmıştır. Babasının taht-ı tedrîsinde küçük yaşta olduğu hâlde Kur‘ân-ı Kerîm’i hıfzetmiş ve ayrıca Çinicizâde Seyyid Abdurrahmân Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra hulefâlıkla Baş-muhâsebe Kalemi’ne girmiş ve senelerce hizmetten sonra tedrîcen halîfe-i sânîliğe terfi etmiştir.

Bu hâl üzere iken H. 1181/M. 1767 yılında vefât etmiş olan İmâmzâde Feyzullah Efendi’nin Silivri Kapısı hâricinde medfûn olduğu bilinmekle beraber, mezarı günümüze intikal edememiştir. Mesâ’îsinden arta kalan zamanlarda, üstâdı gibi mushâf-ı şerîf tahrîri ile ilgilendiğini ve 107 Kur‘ân-ı Kerîm yazmış olduğunu kaynaklar nakletmektedir. Ancak bunlardan herhangi bir nüshâya henüz tesâdüf edilememiştir. Öte yandan Emin Barın Koleksiyonu’nda bulunan tarihsiz kıt‘ası, güzel yazanlardan olduğuna delîldir.

 

 

 

İsmail Orman, 5 kasım 2017