İbrahim bin Receb

XVIII. yüzyılın önde gelen ulemâ, şu‘arâ ve hattâtîninden İbrahim Hanîf Efendi’nin tilâmizinden olan İbrahim bin Receb’in terceme-i hâline dâ’ir bir ma’lûmât yoktur. Daha ziyâde hocasının âsârının istinsâhıyla meşgul olduğuna bakılırsa, onun himâyesinde kitâbet hizmetini yürütmekteydi.

Nitekim hocasının Gâyetü’l-merâm adlı eserini Receb-1177/Ocak-1764 (Esad Efendi, 406) tarihinde nesihle istinsâh etmiş olan İbrahim bin Receb’in yazmış olduğu, yine hocasına ait Dûrrü’s-sehâbe adlı eser de(Esad Efendi, 311/3) Süleymaniye Kütübhânesi’nde bulunmaktadır.

 

 

 

 

İsmail Orman, 12 mayıs 2018