Hüseyin Vassâf Efendi

Şumnu’lu olan Hüseyin Vassâf Efendi, İstanbul’a hicret ettikten sonra Topçu Ocağı çavuşânından olan hem-şehrîsi Topçu Ahmed Şükrî Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Daha sonra Şevkî Efendi’den de istifâde ile bi’l-hassa nesihte kudretli bir ele sâhib olmuştur.

Mâ’işetini müstensihlikten çıkarmağa çalışan Hüseyin Vassâf Efendi’nin, daha ziyâde mushâf-ı şerîf kitâbetiyle meşgul olduğu ve 100 civârında Kur‘ân-ı Kerîm yazdığı menkûldür. Bunlardan H. 1305/M. 1887 tarihli olan nüshası hâlen özel koleksiyondadır.

 

 

 

Kaynakça

Alif Art, 19 Şubat 2012, s. 113.

 

 

İsmail Orman, 10 mayıs 2018