Hüseyin Şükrî Efendi

Alî Efendi adlı bir zâtın oğlu olan İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Hüseyin Şükrî Efendi, küçük yaşta iken hulefâlıkla Mektûbî-i Mâliyye Kalemi’ne girmiş, mezkûr kalemde nice zaman hizmetle resmî kitâbette mâhir hattatlardan olmuştur. Bi’l-âhare hâcegân zümresine ithâl ile sâlyâne mukata’acılığına ta’yin edilmiş, daha sonra Sûrre-i Hümâyûn Emâneti vazîfesiyle H. 1262/M. 1846 senesindeki sefere me’mûr edilmiştir. Mekke’ye giderek Hac vazîfesini îfâ ettikten sonra, dönüş hazırlığında iken âniden vefât etmiş ve orada defnedilmiştir.

Ankara’daki Millî Kütübhâne’de H. 1251/M. 1836 tarihli Dîvân-ı Fitnât adlı eseri bulunan Hüseyin Şükrî Efendi’nin, mesâ’îsinden arta kalan zamanda müstensihlikle meşgul olduğu anlaşılmaktadır. Âsârı, hatt-ı nesihte mahâret sâhibi olduğuna işâret etmektedir.

 

 

 

Kaynakça

MKYK, VI, s. 262.

 

 

İsmail Orman, 5 mayıs 2018