Hüseyin Hilmî Efendi

Bayrâmzâde Ahmed Efendi nâmında bir zâtın oğlu olarak Üsküdâr’da dünyaya gelmiş olan Hüseyin Hilmî Efendi, bir akrabasının delâletiyle alındığı Enderûn-ı Hümâyûn’daki eğitimi esnâsında Mehmed Emîn İzzetî Efendi’den sülüs, nesih ve ta’lik dersleri almıştır. Tahsîlini tamamladıktan sonra Enderûn ricâlinden olup sarayda irili ufaklı görevlerde bulunmuştur. Sinn-i hadden teka’üde sevkedilmiş ve bu hâl üzere iken vefât etmişse de, tarihi ve medfeni ma’lûm değildir.

H. 1220/M.1805 senesinde ta’likle yazdığı Erba’ine Hadîsen adlı eseri Safranbolu’daki Mehmed İzzet Paşa Kütübhânesi’nde bulunan Hüseyin Hilmî Efendi’nin, H. 1246/M. 1830-1831’de nesihle istihsâh ettiği Rızâ Efendi’nin Hilye-i Hazret-i ebû’l-Hasan İmâm Aliyyü’ş-şâzelî adlı eseri ise Sermet Çifter Kütübhânesi’ndedir. Bunlardan başka H. 1239/M. 1823-1824 tarihli bir de mushâf-ı şerîfi görülmüştür.

 

 

Kaynakça

SÇAKYK, s. 177.

 

 

İsmail Orman, 26 mayıs 2018