Hasan Şevkî Efendi

Hâce Abdülkadir Şükrî Efendi’nin tilmizlerinden olan Hasan Şevkî Efendi’nin hâl tercemesine dâ’ir bir ma’lûmât bulunmamaktadır. H. 1261/M. 1845 senesinde nesihle istinsâh ettiği Zeyneddîn Irâkî’nin Dürerü’l-sâniyye adlı eseri Diyânet İşleri Başkanlığı Kütübhânesi’nde bulunan hattatın, mâ’işetini yazıdan te’min eden hoş-nüvislerde olduğu anlaşılmaktadır. Sâ’ir zamanını ta’lim-i talebe ile geçirerek bir hayli hattat yetiştirmiş olup Mehmed Râ’if Efendi bunlardan biridir.

 

 

Kaynakça

DİBKYEK, II, s. 435.

 

 

İsmail Orman, 10 mayıs 2018