Hasan Rüşdî Efendi

Alî Vasfî Efendi’nin tilmizlerinden olan Hasan Rüşdî Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. H. 1237/M. 1821-1822 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i ile tarihsiz Hizbü’l-bahr’ı görülen hattatın, mâ’işetini kitâbetten çıkaran erbâb-ı hattan olduğu anlaşılmaktadır. Hâfız Ahmed Şevkî Efendi adlı bir tilmizi tesbit edilmiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 17 mayıs 2018