Hasan Resmî Efendi

Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’nde H. 1259/M. 1843 ve H. 1265/M. 1849 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’leri bulunan Hasan Resmî Efendi, hatt-ı nesihte mâhir erbâb-ı hünerden olduğu anlaşılmaktaysa da, terceme-i hâli hakkında bir ma’lûmât istihsâli kabil olmamıştır. Öte yandan Hatice Tâli’a Hanım’a H. 1279/M. 1862-1863 senesinde icâzet veren hattatın, bu senelere erişmiş olduğunu anlaşılmaktadır.

 

 

Kaynakça

TSAYK, I, ss. 388, 390.

İsmail Orman, 9 mayıs 2018