Halîl İbrahim Nesîb Efendi

Afyon Karahisarlı olan Halîl İbrahim Nesîb Efendi, eğitimini memleketinde tamamlamış, daha sonra İstanbul medreselerinden birinden me’zûn olarak müderrisîn zümresine dâhil olmuştur. Daha ziyâde taşrada görev yaptığı ve son görev yeri olan Konya’nın Sille Kazası’nda tedrîs-i ilim ve ta’lim-i hat ile meşgul iken vefât ettiği nakledilmektedir.

Ehl-i kâmil bir zât olduğu bilinen Halîl İbrahim Nesîb Efendi, meşgalesinden arta kalan zamanda müstensihlik yaparak, hayli âsâr-ı münîfe vücûda getirmiştir. Nitekim özel koleksiyonda H. 1250/M. 1834-1835, Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’nde de H. 1259/M. 1843 ve M. 1272/M. 1855-1856 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’leri ve yine aynı yerde H. 1271/M. 1854-1855 tarihli Delâ’ilü’l-hayrât’ı bulunmaktadır.

Bilhassa Sille’de bulunduğu dönemde bir hayli hattat yetiştirmiş olan Halîl İbrahim Nesîb Efendi’nin, Seyyid Halîl Necâtî Efendi, İbrahim Şevkî Efendi ve Kütahyalı Ahmed Hilmî Efendi adlı tilmizleri tesbit edilmiştir. Ancak yazıdaki üstâdı hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

 

Kaynakça

TYK, I, s. 393; AYK, III, s. 274; TSAYK, I, s. 388; Nika Müzayede, 11 Haziran 2011, s. 102.

 

 

İsmail Orman, 12 mayıs 2018