Hâfız Yusuf Fazlî Efendi

Harput hattatlarından olan Hâfız Yusuf Fazlî Efendi’nin hayatına dâ’ir herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Beldesinin önde gelen hattatlarından biri olduğu menkûl olmakla beraber, eserine tesâdüf edilememiştir. Ayrıca Harput’ta bir hayli şâkird yetiştirdiği bilinmekteyse de, Hâfız Alî İlmî Efendi’den gayrısının esâmîsi tesbit edilememiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 3 kasım 2017