Hâfız Seyyid Alî Efendi

Hattâtînden Seyyid Mustafa Azmî Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelen Hâfız Seyyid Alî Efendi, evvelâ hıfzını ikmâl etmiş, ilk yazı derslerini de babasından almıştır. Daha sonra babasının üstâdı olan “Afîf Dâmâdı” nâmıyla ma’rûf Seyyid Osman Efendi’den yeni baştan sülüs ve nesih meşkederek, ondan da icâzet almıştır.

Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’nde H. 1210/M. 1795-1796 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i ile H. 1216/M. 1801-1802’de nesihle istinsâh ettiği Buhârî Tefsîri bulunan Hâfız Seyyid Alî Efendi’nin, H. 1220/M. 1805-1806 senesinde ikmâline muvaffâk olduğu yirmiyedinci mushâf-ı şerîfinin görülmüş olması, babası gibi mâ’işetini yazıdan te’min eden erbâb-ı hatdan olduğuna delîldir.

 

 

Kaynakça

TSAYK, I, s. 404; TSAYK, II, s. 37.

 

 

İsmail Orman, 21 nisan 2018