Hâfız Seyyid Ahmed Vehbî Efendi

Seyyid İsmâ’il Azmî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek, H. 1278/M. 1861 senesinde icâzet almış olan Hâfız Seyyid Ahmed Vehbî Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir ma’lûmâtımız yoktur. Aynı tarihli bir mushâf-ı şerîfi de Ankara’daki Millî Kütübhâne’de(A.6867) bulunan hattatın, müstensihlikle meşgul olan mahallî yazı erbâbından olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

 

İsmail Orman, 23 nisan 2018