Hâfız İsmâ’il Şâkir Efendi

Konyalı olan Hâfız İsmâ’il Şâkir Efendi’nin hayatına dâ’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’nin hazırlamış olduğu silsilede, hocasının ilk tilmizlerinden olduğu bilgisi muhârrer olup vefât tarihi olarak da, H. 1200/M. 1785 senesi zikredilmektedir. Ancak İbnülemin’in dercetmiş olduğu H. 1204/M. 1789-1790 tarihli kıt‘asının ketebesinden, bu senelere eriştiği anlaşılmaktadır.

Yine bu ketebeden Hac vazîfesini de ifâ etmiş olduğunu anladığımız. Hâfız İsmâ’il Şâkir Efendi’nin Topkapı Sarayı Müzesi Enderûn Hazînesi’nde de H. 1174/M. 1759 tarihli Hediyyetü’l-ihsân adlı eseri vardır. H. 1199/M. 1786 tarihli sülüs ve nesih kıt‘ası da Sakıp Sabancı Müzesi’ndedir(500).

 

 

 

Kaynakça

Kebecizâde.

 

 

İsmail Orman, 4 haziran 2018