Hâfız İbrahim Şevkî Efendi

İstanbullu olan Hâfız İbrahim Şevkî Efendi’nin, silsile-i nesebi ve eğitimi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Hüsn-i hattı meşâhir- hattâtînden İsmâ’il Zühdî Efendi’den meşkederek icâzet aldığı, Fâtih’te Otlukçu Yokuşu’ndaki hânesinde yazı ve ta’lim-i hat ile meşgul iken, H. 1244/M. 1828-1829 senesindeki Osmanlı-Rus harbinde istilâya uğrayan Balkan memleketlerini ziyâreti esnâsında Şumnu’da bulunan hattatların gayretlerinden etkilenen Sultan Mahmud Hân-ı Sânî’nin irâdesiyle hüsn-i hat mu’allimi olarak oraya gönderildiği bilinmektedir.

Senelerce Şumnu’da ta’lim-i talebe ile meşgul olup Hâfız Alî Efendi, Seyyid Mustafa Şükrî Efendi ve Seyyid Osman Zekî Efendi gibi nice hattata icâzet verdikten sonra Silistre’ye geçtiği ve burada da Hâfız Mehmed Efendi gibi bir hayli hattat yetiştirdiği bilinen Hâfız İbrahim Şevkî Efendi, muhtemelen orada vefât etmişse de tarihi tesbit edilememiştir.

Habib Efendi, “zümre-i şu’arâ ve üdebâdan olub meclisi mahfil-i rindân ve bezm-i hoş-gûyân” bir zât olarak tanıttığı Hâfız İbrahim Şevkî Efendi’nin H. 1245/M. 1829-1830 senesinde yazdığı eseri gördüğünü nakletmektedir. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi’nde de H. 1241/M. 1825-1826 tarihli mushâf-ı şerîfi bulunmakta olup daha ziyâde müstensihlikle meşgul olan erbâb-ı hattan olduğuna delîldir.

 

 

 

İsmail orman, 1 kasım 2017