Hâfız İbrahim Rüşdî Efendi

Bursalı Halîl Şükrî Efendi’nin şâkirdânından olan Hâfız İbrahim Rüşdî Efendi hayatına dâ’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Mekteblerde ta’lim-i talebe ile meşgul olduğu, sâ’ir zamanda da mushâf-ı şerîf tahrîr ettiği bilinmektedir. Hac vazîfesini îfâ ettikten sonra H. 17 Şevvâl 1267/M. 14 Ağustos 1851 tarihinde vefât ederek, Üsküdar’da Şeyh Hamdullah’ın civârına defnedilmiştir. Mezartaşının kitâbesi şöyledir:

Hüve’l-hâllâkü’l-bâkî

Hak sübhânehü ve te’alâ hazretleri mü’minîn ve mü’minât ve müslimîn ve müslimât ve hattat el-Hac İbrahim Rüşdî kuluna rahmet eyleye. Bî-hürmeti’l-Fâtihâ. sene 1267. fî 17 Şevval.

1236/1820 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i görülmüş olan Hâfız İbrahim Rüşdî Efendi’nin oğlu Mehmed Ârif Efendi ile Ahmed Şevkî Efendi’ye aklâm-ı sitteden icâzet verdiği tesbit edilmiştir.

 

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, I, s. 161; Merakid-i Mu’tebere, s. 74; Son Hattatlar, s. 341; Meşhur Adamlar, s. 138; BOA, DH.SAİD.d.. 47/183; Alif Art, 19 Şubat 2012, s. 119.

 

 

İsmail Orman, 25 mayıs 2018