Hâfız İbrahim Nesîb Efendi

Aslen Afyon Karahisârlı olan Hâfız İbrahim Nesîb Efendi, eğitimini ve hıfzını memleketinde ikmâl eyledikten sonra İstanbul’a giderek medreseye girmiştir. Bu esnâda hüsn-i hatta himmet ile Mahmud Celâleddîn Efendi’ye bağlanmış, meşkini tamamladıktan sonra icâzetiyle şeref-yâb olmuştur. Daha sonra mekteblerde hüsn-i ta’limi ile meşgul olduğu anlaşılmaktadır.

Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’nde H. 1259/M. 1843 ve H. 1272/M. 1855-1856 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’leri ile H. 1271/M. 1854-1855 tarihli Delâ’ilü’l-hayrât’ı bulunan Hâfız İbrahim Nesîb Efendi’nin özel koleksiyonda da H. 1228/M. 1813 tarihli Delâ’ilü’l-hayrât’ı ile H. 1281/M. 1865 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i bulunmaktadır. Vefâtı da bundan sonra olmalıdır.

Bir hayli âsâr-ı nefîse yâdigâr bırakmış olan Hâfız İbrahim Nesîb Efendi’nin, çok sayıda hattat yetiştirmiş olduğu mervî olup sofamızda tanıtılmış olan İbrahim Şevkî Efendi ile Mustafa Efendi bunların en meşhurlarıdır.

 

 

 

Kaynakça

TYK, I, s. 393; AYK, III, s. 274; TSAYK, I, s. 388; Nika Müzayede, 11 Haziran 2011, s. 102.

 

 

İsmail Orman, 23 mayıs 2018