Hâfız İbrahim Hulûsî Efendi

Hasan Efendi adlı bir zâtın oğlu olarak Konya Aksaray’ında doğmuştur. Küçük yaşta hıfzını ikmâl ettiği gibi “Cemâleddîn” mahlâsını ittihâz eylemiştir. Beldesinin hattatlarından aklâm-ı sitte dersleri almış olan Hâfız İbrahim Hulûsî Efendi, me’zun olduktan sonra Bor’a nakl-i mekân ederek, ta’lim-i talebe ile dem-güzâr olmağa başlamıştır. Sâ’ir zamanda da dînî, ilmî ve edebî kitapların istinsâhı ile meşgul olarak, hayli nüsha-i bedi’a yâdigâr bırakmıştır.

H. 1236/M. 1821 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i Sakıp Sabancı Müzesi’de(364) bulunan Hâfız İbrahim Hulûsî Efendi’nin Uluborlu İlçe Halk Kütübhânesi’nde, H. 1235/M. 1820 senesinde ta’likle istinsâh ettiği ebû-Sa’id Mehmed Efendi’nin Risâle fî Tertîbi’l-kur‘ân(295) adlı eseri vardır. Yine aynı yerde H. 1260/M. 1844 senesinde ta’likle istinsâh ettiği Davud Karsî’nin, Şerh-i Târikat-ı Muhammediyye(444) adlı eseri vardır ki, bu senelere eriştiğine işâret etmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 19 mayıs 2018