Hâfız Hüseyin Vehbî Efendi

Şumnu hattatlarından meşâhirinden olduğu nakledilen Hâfız Hüseyin Vehbî Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir bir bilgi yoktur. Beldesinde kitâbet ve ta’lim-i talebe ile meşgul olan erbâb-ı hattan olduğu anlaşılmaktadır. Şumnulu Seyyid Mehmed Nûrî Efendi tilmizlerindendir.

 

 

 

İsmail Orman, 9 mayıs 2018