Hâfız Hasan Nakşibendî

Nakşibendî Târikatı’nın ileri gelenlerinden olan Hâfız Hasan Nakşibendî, Sultân Selim Cami’ vâ’izi iken H. 1259 senesinin Muhârrem ayında(Şubat-1843) vefât etmiştir. Sülüs ve nesihi Feyziyye Mektebi hocası Alî Efendi’den meşkederek icâzet almıştır. Bazı risâle ve mecmu‘alarda ketebesine tesâdüf edilmekteyse de, üst düzey hattatlardan değildir.

 

 

Kaynakça

Kebecizâde; Sicill-i Osmânî, II, s. 169.

 

 

İsmail Orman, 9 mayıs 2018