Hâfız Hasan Fehmî Efendi

Kastamonu hattatlarından olan Hâfız Hasan Fehmî Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir bilgi yoktur. H. 1188/M. 1774’de nesihle istinsâh ettiği Erzurumî İbrahim Hakkî Efendi’nin Ma’rifet-nâme adlı eseri Sadberk Hanım Müzesi Kütübhânesi’nde bulunan hattatın Seyyid Alî Râşid Efendi adlı bir tilmizi tesbit edilmiştir.

 

 

Kaynakça

SHMHKYK, s. 47.

 

 

İsmail Orman, 22 nisan 2018