Hâfız Hasan Fahrî Efendi

Üsküdâr’da Karaca Ahmed Sultan Türbesi civârındaki Aşcıbaşı Mescidi’nin imâm ve hatîbi olan Hâfız Hasan Fahrî Efendi, Nakşibendî Târikatı’nın müntesiblerinden ehl-i dîn bir zât idi. H. 12 Zi’l-ka’de 1312/M. 7 Mayıs 1895 tarihinde vefât ederek mezkûr türbenin arkasındaki sahaya defnedilmiştir.

Üsküdar’daki Etmekyemez Tekkesi’nin H. 1286/M. 1869-1870 tarihli inşâ kitâbesini celî sülüsle yazmış olan Hâfız Hasan Fahrî Efendi’nin hocası hakkında bir bilgi yoktur. Mehmed Cemâleddîn Efendi’nin Âyine-i Zürefâ adlı eserini de H. 1271/M. 1854-1855 senesinde rık‘a ile istinsâh etmiş olup hâlen Millet Kütübhânesi’nde, Alî Emîrî Koleksiyonu’ndadır.

 

 

 

İsmail Orman, 15 mayıs 2018