Hâfız Hasan Basrî Efendi

Enderûn-ı Hümâyûn hademesinden olan Hâfız Hasan Basrî Efendi, Seyyid Mehmed Hulûsî Efendi’nin şâkirdânındandır. Atatürk Kitaplığı’nda bulunan H. 1328/M. 1910 tarihli Abdürrahîm Efendi’nin Tuhfe-i Gadiriyye ve H. 1334/M. 1916’da istinsâh ettiği Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi’nin Dîvân’ı, nesihde mahâret kesbetmiş hattatlardan olduğuna işâret etmektedir.

Aynı zamanda şâ’ir olduğu nakledilen Hâfız Hasan Basrî Efendi’nin eş‘ârı, tıpkı terceme-i hâli gibi günümüze intikal etmemiştir.

 

 

Kaynakça

AKAK, s. 117; Tuhfe-i Nâ’ilî, sn. 385.

 

 

İsmail Orman, 7 mayıs 2018