Hâfız Halîl Hilmî Efendi

Edirne’de, Darıderesi mevki’ndeki Meşgulî Medresesi’nin müderrisi Ömer Efendi’nin oğlu olan Hâfız Halîl Hilmî Efendi, küçük yaşta hıfzını ikmâl ederek, beldesinin nâmlı hâfızlarından biri olmuştur. Medrese tahsîlini ikmâl eyledikten sonra Gümülcine’deki Kirli Medrese’ye müderris ta’yin edilmiş ve senelerce tedrîs-i ilimle meşgul olmuştur.

Hüsn-i hattı Ahmed Şevkî Efendi’den meşkederek icâzet almış olan Hâfız Halîl Hilmî Efendi’nin, H. 1285/M. 18868-1869 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i görülmüş olup bu senelere erişmiş olduğunu göstermektedir. Ayrıca Seyyid Mehmed Nûrî Efendi ve Mehmed Sa’id Efendi adlı tilmizleri tesbit edilmiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 11 mayıs 2018