Hâfız Alî Vehbî Efendi

Dâmâd-ı derûnî” lâkabıyla meşhur olan Hâfız Alî Vehbî Efendi Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’nin şâkirdânındandır. Ancak hayatı hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Mir‘ât-ı Hattâtîn mü’ellifi H. 1212/M. 1797-1798 tarihli küçük kıt‘a mushâf-ı şerîfi ile H. 1218/M. 1803 senesinde yazdığı 35. kelâm-ı kadîmini gördüğünü beyân etmektedir. Gedik Ahmed Paşa Kütübhânesi’nde de H. 1223/M. 1809 tarihli meşk mecmu‘ası vardır(2298). Mâ’işetini müstensihlikden çıkaran hattatlardan olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

Kaynakça

Mir‘ât-ı Hattâtîn; Son Hattatlar.

 

 

İsmail Orman, 6 mayıs 2018