Hâfız Alî Vasfî Efendi

Safranbolu’da doğmuş olan Hâfız Alî Vasfî Efendi, sıbyân mektebine devam ettiği esnâda hıfzını ikmâl ile hâfızlardan olmuş,  ayrıca beldesinin hattatlarından Seyyid Mustafa Ârif Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Hocasının vefâtından sonra da tilmizlerinden Geredelizâde Mehmed Latîf Efendi’ye devam etmiş ve ondan da mücâz olmuştur.

Bir müddet kitâbetle meşgul olduğu anlaşılan Hâfız Alî Vasfî Efendi, H. 1292/M. 1894-1895 senesinde, yeni açılmış olan Çankırı Rüşdiyesi’nin sülüs mu’allimliğine ta’yin edilince oraya yerleşmiştir. Bu hâl üzere iken vefât ettiği anlaşılmaktaysa da, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

 

 

Kaynakça

BOA, MF.MKT. 26/12; Nika Müzayede, 11 Haziran 2011, s. 99.

 

İsmail Orman, 5 aralık 2017