Hâfız Alî Nâmık Efendi

Mekteb-i Bahriyye Şâhâne’nin Kur‘ân-ı Kerîm mu’allimlerinden olan Hâfız Alî Nâmık Efendi’nin vefât tarihi ve medfeni hakkında herhangi bir ma’lûmât yoktur. Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’nin tilmizlerindendir. Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’nde H. 1272/M. 1855-1856 tarihli sülüs ve nesih kıt‘ası, özel koleksiyonda da H. 1276/M. 1859-1860 ve H. 1283/M. 1866-1867 tarihli mushâf-ı şerîfleri bulunmaktadır. Orta karar hattâtîn zümresindendir.

Kaynakça

 

 

 

İsmail Orman 23 nisan 2018