Hâfız Alî İlmî Efendi

Harputlu olan Hâfız Alî İlmî Efendi’nin hayatı hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Beldesinin meşhur hattatlarından Hâfız Yusuf Fazlî Efendi’nin şâkirdânından olup mâ’işetini mushâf-ı şerîf istinsâhından çıkaran mahallî hattâtînden olduğu anlaşılmaktadır.

Nitekim özel koleksiyonda H. 1293/M. 1876 ve H. 1294/M. 1877 tarihli mushâf-ı şerîfleri bulunan Hâfız Alî İlmî Efendi’nin, H. 1291/M. 1874 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i Zeytinoğlu Kütüphânesi’nde, H. 1293/M. 1876 tarihli bir diğeri ise İstanbul Üniversitesi Kütüphânesi’nde bulunmaktadır. Bir hayli mesâhif-i şerîfe istinsâhına muvaffâk olduğu anlaşılmakta ise de, hüsn-i hatta vasatı aşabilmiş değildir.