Hâfız Alî Haydar Efendi

İzmir hattâtîninin meşâhirinden olan Hâfız Alî Haydar Efendi’nin terceme-i hâli hakkındaki yegâne bilgi, Ahmed Muhtâr Efendi adlı bir zâtın oğlu olduğudur. Üstâdına dâ’ir herhangi bir ma’lûmât istihsâli kabil olmamıştır. Hacı Selîm Ağa Kütübhânesi’nde H. 1305/M. 1888 tarihli ilâhî mecmu’ası ile rık’a ile istinsâh ettiği H. 1304/M. 1877 tarihli gazel mecmu’ası bulunmaktadır. Tilmizlerinden Şâkir Efendi de İzmir’in nâmlı hattatlarındandır.

Kaynakça

TYDK, s. 8; Siclli-i Osmânî Zeyli, II, ss. 133-134.

İsmail Orman, 24 nisan 2018