Hâfız Alî Efendi

Mehmed Efendi’nin oğlu olarak Şumnu’da doğmuş olan Hâfız Alî Efendi, züçük yaşta hıfzını tamamlayıp hâfızlar zümresine dâhil olmuştur. Dînî ilimlerin yanında şi’ir ve edebiyât tahsîli gördüğü, İsmâ’il Zühdî Efendi’nin şâkirdânından olup hüsn-i hat ta’limi için Şumnu’ya gönderilen Hâfız İbrahim Şevkî Efendi’den sülüs ve nesih dersleri aldığı bilinmektedir.

H. 1253/M. 1837 ve H. 1254/M. 1838 tarihli Kur’ân-ı Kerîm’leri görülmüş olan Hâfız Alî Efendi’nin ma’işetini mushâf-ı şerif kitâbetinden çıkaran hoş-nüvislerden olduğu anlaşılmaktadır. Aynı zamanda iyi bir şâ’ir olduğu menkûl ise de, vefât tarihi ve medfeni hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

 

 

İsmail Orman, 1 kasım 2017