Hâfız Ahmed Nazîfî Efendi

Sülüs ve nesihi Laz Ömer Vasfî Efendi’den meşkederek icâzet almış olan Hâfız Ahmed Nazîfî Efendi’nin hayatı hakkında herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Sıbyân mekteblerinde ta’lim-i talebe ile meşgul olan hoş-nüvislerden olduğu anlaşılmaktadır. Seyyid Abdurrahmân Tevfîk Efendi adlı bir tilmizi tesbit edilmiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 29 nisan 2018