Hâfız Ahmed Âsım Efendi

Şumnu hattatlarından olan Hâfız Ahmed Âsım Efendi’nin terceme-i hâli ma’lûm değildir. Ketebelerinde Hâfız İbrahim Şevkî Efendi’nin tilmizlerinden olduğunu bilhassa beyân etmiştir. Beldesinde kitâbetle meşgul olan erbâb-ı hattan olduğu anlaşılmaktadır.

Ankara’daki Millî Kütübhâne’de H. 1239/M. 1823-1824 ve Adnan Ötüken Kütübhânesi’nde de 1247/M. 1831-1832 tarihli İlm-i Hâl’i bulunan Hâfız Ahmed Âsım Efendi’nin, Atatürk Kitaplığı’nda da H. 1245/M. 1829-1830 tarihli Hizbü’l-azâm’ı bulunmaktadır. Tercüman Gazetesi koleksiyonunda bulunan H. 1277/M. 1860-1861 tarihli tefsîr kitabı eğer ona ait ise, bu senelere erişmiş olduğuna delâlet etmektedir.

 

 

Kaynakça

TGKK, I, ss. 2-3; MKYK, V, s. 118.

 

 

İsmail Orman, 4 mayıs 2018