Hâfız Abdülkerîm Efendi

Nâmlı hâfızlardan ve hattâtînden Ahmed Muhârrem Efendi’nin oğlu olan Abdülkerîm Efendi hıfzını babasının taht-ı tedrîsinde tamamladığı gibi yine ondan sülüs ve nesih meşketmiş ve icâzetine nâ’il olmuştur. Medrese tahsîlini tamamladıktan sonra müderris olup bilâhare ilmiye sınıfına geçmiştir.

Daha ziyâde müstensihlikle meşgul olan Abdülkerîm Efendi’nin H. 1134/M. 1722 senesinde nesihle istinsâh ettiği ebû’l-Abbas Mekkârî’nin Fethü’l-müte‘âl fî Medhi’l-ni‘al adlı eseri Mustafa Âşir Efendi Kütüphânesi’nde bulunmakta olup bu eseri tamamladıktan kısa süre sonra, Kahire Kadısı iken, babası ile aynı sene içinde vefât etmiş ve orada defnedilmiştir.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, ss. 100, 263; Türk Hattatları, s. 131; TYTK, IV, s. 378.

 

 

İsmail Orman, 6 kasım 2016