Haffâfzâde Mustafa Efendi

Künyesine bakılırsa İstanbullu bir kunduracının oğlu olan Haffâfzâde Mustafa Efendi, küçük yaşta iken hıfzını ikmâl ile hâfızlardan olmuş, ayrıca Berberzâde Mehmed Emîn Efendi’nin tilmizlerinden Hâfız Hüseyin Şükrî Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek, H. 1172/M. 1758 senesinde Seyyid Hâfız Ahmed Efendi’nin şahâdetinde icâzet almıştır. Mâ’işetini müstensihlikten çıkaran erbâb-ı hattan olduğuna, Konya İl Halk Kütüphânesi’nde bulunan H. 1185/M. 1771 tarihli Delâ’ilü’l-hayrât’ı delîldir.

Ancak buna rağmen kendisini yeterli görmemiş olacak ki, Mustafa Kütâhî’nin şâkirdânından Hamdullah bin İbrahim’den yeniden sülüs ve nesih dersleri almağa başlayan Haffâfzâde Mustafa Efendi, H. 1192/M. 1778 senesinde ondan icâzet almıştır. Ayrıca Berberzâde Mehmed Emîn Efendi’den de meşk alarak H. 1195/M. 1781 senesinde Seyyid Mehmed Nûrî Efendi’nin şahâdetinde icâzet almıştır. Vefâtının bundan sonra olduğu anlaşılmaktaysa da, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

 

Kaynakça

Alif Art, 16 Mayıs 2009, ss. 90-91, 134.

 

İsmail Orman, 21 eylül 2017