Hâcezâde Alî Efendi

Ahmed Efendi’nin oğlu olarak Tırnova’da dünyaya gelmiştir. Babasının meşgalesinden dolayı “Hâcezâde Alî Efendi” ismiyle şöhret kazanmıştır. Sıbyân mektebini beldesinde tamamladıktan sonra medrese tahsîli için İstanbul’a gitmiş, bu esnâda hüsn-i hatta heves ile meşâhir-i hattâtînden İsmâ’il Zühdî Efendi’den sülüs ve nesih meşketmeye başlamıştır.

Medreseden me’zûn olup hüsn-i hattan da icâzetini aldıktan sonra mekteblerde hüsn-i hat ta’limi ile meşgul olmağa başlayan Hâcezâde Alî Efendi, sâ’ir zamanda da mushâf-ı şerîf ve benzeri kitapların istinsâhına gayret ederdi. Bu hâl üzere iken vefât etmişse de, tarihi ve medfeni ma’lûm değildir.

Özel koleksiyonda tarihsiz bir Kur‘ân-ı Kerîm’i bulunan Hâcezâde Alî Efendi’nin, H. 1209 ile 1210 yılları arasında (M. 1794-1796) ta’likle istinsâh etmiş olduğu risâle mecmu’ası da Ankara’daki Millî Kütübhâne’dedir.(A. 4558) Ancak ta’likdeki üstâdı hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

 

Kaynakça

Asar-ı Atika Müzayede, 21 Ekim 2011, s. 74.

 

 

İsmail Orman, 25 nisan 2018