Gümülcinevî Seyyid Alî Efendi

Süleyman Efendi nâmında bir zâtın oğlu olarak Gümülcine’de dünyaya geldi. Eğitim için gittiği Edirne’de Şeyhü’l-kurra Şeyhzâde İbrahim Efendi’den sülüs ve nesih dersleri almış, me’zûn olduktan sonra Edirne’de kalarak muhtelif resmî hizmette istihdâm edilmiştir. Edirne ricâlinden derviş-meşreb bir zât olarak yâd olunan Gümülcinevî Seyyid Alî Efendi’nin, yine orada vefât ettiği anlaşılmaktaysa da, tarihi ve medfeni ma’lûm değildir.

Vazîfesinden arta kalan zamanda müstensihlikle meşgul olduğu anlaşılan Gümülcinevî Seyyid Alî Efendi’nin tarihsiz En‘âm-ı Şerîf’i özel koleksiyonda, H. 1208/M. 1793-1794 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i de Zeytinoğlu Kütübhânesi’nde bulunmaktadır. Vefat târihi de bundan sonra olmalıdır.

 

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 342; Edirne Hattatları, s. 608; Nişantaşı Müzayede, 19, s. 192.

 

 

İsmail Orman, 28 mart 2018