Giridî Abdüllatîf Efendi

Girit’ten devşirilen oğlanlardan olduğundan “Giridî Abdüllatîf Efendi” nâmıyla ma’rûftur. Evvelâ Galata Sarayı’nda tahsîl ve terbiyye görmüş, bilâhare Topkapı Sarayı’na nakledilmiştir. Sultân Mahmud Hân-ı Sânî zamanı Enderûn-ı Hümâyûn ricâlinden olup müteka’iden vefât etmişse de, tarihi ma’lûm değildir.

Aklâm-ı sitteyi Galata Sarayı’ndaki tahsîli esnâsında Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’den meşkettiği anlaşılan Giridî Abdüllatîf Efendi’nin, H. 1224/M. 1809 senesinde nesih hattı ile yazdığı Târîh-i Feth-i Kandiyye adlı te’lif eseri Sadberk Hanım Müzesi Kütübhânesi’ndedir. Ancak hüsn-i hattı, eseri gibi meşhur değildir.

 

 

 

Kaynakça

Kebecizâde; SHMHKYK, s. 198.

 

 

İsmail Orman, 4 mayıs 2018