Fîrûzağalı Hasan Şükrî Efendi

Fîrûzağalı Hasan Şükrî Efendi, mezkûr mahallenin imâmı idi. Aklâm-ı sitteyi Fîrûzağalı Mehmed Rüşdî Efendi’den meşkederek icâzet almış, hüsn-i hattın mütenevvi’ aklâmında mâhir hattâtînden olmuştur. H. 1224/M. 1809-1810’da nesihle yazdığı Ahmed Tâceddîn Efendi’nin Ma’ârifü’l-esrâr adlı eseri Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’nde, H. 1239/M. 1823-1824’de nesihle istinsâh ettiği Molla Hüsrev’in Dürer ü Gûrer adlı eseri de Atatürk Kitaplığı’nda bulunan hattatın, Seyyid Sâlih Vehbî Efendi’ye verdiği icâzet kıt‘asından, H. 1262/M. 1846 senesinde ber-hayat olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

AK, I, s. 36.

İsmail Orman, 10 mayıs 2018