Fırıncızâde Ömer Şevkî Efendi

Fırıncızâde Ömer Şevkî Efendi’nin hayatına dâ’ir herhangi bir ma’lûmât istihsâl edilememiştir. H. 1247/M. 1831-1832 senesinde, 31 yaşında iken yazdığı 31. mushâf-ı şerîfinin görülmüş olmasına ve neşrettiğimiz H. 1257/M. 1842 tarihli nüshânın da 45. mushâfı olduğuna bakılırsa, mâ’işetini müstensihlikten çıkaran erbâb-ı hattan idi.

Ankara’daki Millî Kütüphâne’de de H. 1267/M. 1851 tarihli mushâf-ı şerîfi bulunan Fırıncızâde Ömer Şevkî Efendi’nin H. 1244/M. 1829’da ta’likle yazdığı Mehmed Emîn Nakşibendî’nin Silsiletü’z-zeheb adlı eseri Gedik Ahmed Paşa Kütüphânesi’nde(18286) bulunmakta olup hutût-ı mütenevvi’âya vâkıf olduğuna işaret etmektedir. Ancak hocalarının kimliği tesbit edilememiştir.

 

 

Kaynakça

Mir‘at-ı Hattatîn; Son Hattatlar.

 

 

 

İsmail Orman, 22 mart 2017