Feyziyyeli Alî Efendi

İbrâhim Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Feyziyyeli Alî Efendi, Ahmed Buhârî Türbesi karşısındaki Kazasker Abdurrahmân Efendi’nin yaptırdığı mektebin hüsn-i hat mu’allimi Kara Çavuşzâde Ahmed Efendi’den sülüs ve nesih öğrenerek icâzet almıştır. Hüsn-i hattaki kudreti nedeniyle hocasının vefâtında mezkûr mektebin hüsn-i hat mu’allimliği uhdesine verilmiştir.

Daha sonra Şeyhü’l-islâm Mustafa Efendi’nin babası için yaptırdığı Feyziyye Mektebi’nin hüsn-i hat mu’allimliğine nakledilmiş olan Feyziyyeli Alî Efendi H. 1180 senesinin Kadir Gecesi’nde (M. 26 Şubat 1767) vefât etmiş ve Edirnekapı hâricine defnedilmiştir. Mezartaşı kitâbesini tilmizlerinden Hâfız Hasan Efendi yazmıştır.

Sülehây-ı ümmetden olduğu nakledilen Feyziyyeli Alî Efendi‘nin mezkûr mektebde bir hayli hattat yetiştirdiği bilinmekte olup Ahmed Asım Efendi ile Hâfız Hasan Efendi bunların en meşhurlarıdır. Tesbit edilebilen diğer öğrencileri ise ebû-Bekir Efendi, Seyyid Mehmed Emîn Efendi, Mustafa Dede, Kadı Osman Efendi, Duhânîzâde Mustafa Efendi, Süleyman Efendi, Sarı Hâfız Abdullah Efendi, Hâfız Osman Efendi, Tâcirzâde Ahmed Efendi, Mü’ezzinzâde Nûrullah Dede ve İbrahim Efendi’dir.

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 311; Kebecizâde; Eyüp Sultan Tarihi, II, ss. 601 ve 609.

 

 

 

İsmail Orman, 23 mayıs 2017