Fettâhzâde Mehmed Emîn Efendi

Konya’nın ma’rûf ailelerinden Fettâhzâdeler’e mensub olarak orada doğmuş olan Fettâhzâde Mehmed Emîn Efendi, henüz sıbyân mektebi sıralarında hüsn-i hatta alâka duyarak, müderrisînden Simâvlı Osman Zühdî Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Medrese tahsîlini ikmâl eyledikten sonra mekteblerde meşk mu’allimliği ile meşgul olmağa başlamış ve bu hâl üzere iken H. 1300/M. 1883 senesinde vefât etmiştir.

Konya’daki Musalla Mezarlığı’nda medfûn olan Fettâhzâde Mehmed Emîn Efendi’nin üç-dört tane Kur‘ân-ı Kerîm ve Konya cevâmi ve mesâcidini tezyîn eden çok sayıda levhâ yazdığı menkûl olmakla beraber, âsârına henüz tesâdüf edilememiş veya hiçbiri günümüze intikal etmemiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 1 ağustos 2017

Reklamlar