Eşrefzâde Ahmed Ziyâ’eddîn Efendi

Bursa meşâyihinden Eşrefzâde Mehmed Fahreddîn Efendi’nin oğlu olarak H. 1161/M. 1748 senesinde orada doğmuş olan Eşrefzâde Ahmed Ziyâ’eddîn Efendi, sıbyân mektebinde okurken babasından ve daha sonra dergâhın müdâvimi olan âlimlerden istifâde ile eğitimini tamamlamış, tasavvufu da amcası Abdülkadir Necîb Efendi’nin taht-ı tedrîsinde tamamlayarak hilâfet almıştır.

Eğitimini tamamladıktan sonra Emîr Sultân Cami’ne cum’a vâ’izi olan Eşrefzâde Ahmed Ziyâ’eddîn Efendi, bir müddet sonra ilâve olarak Setbaşı’ndaki Çarşanba Dergâhı’nın meşihâtına ta’yin edilmiştir. İlim ve irşâd ile meşgul iken H. 1198/M. 1784 yılında zuhûr eden vebâ salgınında vefât etmiştir. Eyüb Efendi Tekkesi’nde medfûndur. Sicill-i Osmânî’de H. 1224/M. 1809 senesinde vefât ettiği söylenmekteyse de, bu kişi aynı ismi taşıyan hafîdidir. Vefeyât-ı Buruse’nin zeyli niteliğinde olan ve 1723-1782 yılları arasında Bursa’da vefât etmiş şeyh, vâ’iz, vâlî, müderris, şâ’ir ve hattatların hâl tercemelerini ihtivâ eden Gülzâr-ı Sülehâ ve Vefeyât-ı Urefâ adlı eseri vardır.

Tahsîli esnâsında dergâhın müdâvimlerinden Kaltakçızâde Halîl Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almış olan Eşrefzâde Ahmed Ziyâ’eddîn Efendi’nin sülüs ve nesihte mâhir hattatlardan olduğu nakledilmektedir. Öte yandan Yeğen Mehmed Paşa Kütüphânesi’nde bulunan Râgıb Mehmed Paşa’nın Sefinetü’r-râgıb ve Definetü’l-metâlib adlı eseri ile Mustafa Âşir Efendi Kütüphânesi’nde bulunan Emirzâde İsmâ’il Burusevî’nin Gül-deste-i Riyâz-ı İrfân adlı eserinden sülüs ve nesihin yanısıra ta’lik hattında da mahâret sahibi hattâtînden olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

 

İsmail Orman, 25 temmuz 2017