Eskicizâde Mahmud Hamdî Efendi

H. 1278/M. 1861-1862 tarihli Kur’ân-ı Kerîm’i özel koleksiyonda bulunan Eskicizâde Mahmud Hamdî Efendi, Sivas hattatlarının meşâhirinden ise de, terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Mâ’işetini müstensihlikten çıkaran mahallî hattatlardan olduğuna, Ankara’daki Millî Kütüphâne’de bulunan H. 1263/M. 1847 senesinde nesihle istinsâh etmiş olduğu İbn-i Hacîb’in el-Kafiye fî’n-Nahv adlı eseri delîldir.

Bir yandan da ta’lim-i talebe ile meşgul olup Sivas’ta bir hayli yetiştirmiş olan Eskicizâde Mahmud Hamdî Efendi’nin en meşhur öğrencisi Abdî Yazan‘dır.

 

 

 

İsmail Orman, 27 haziran 2017