Dülgerzâde Ahmed Efendi

Dülger esnafından Memiş Efendi’nin oğlu olarak H. 1255/M. 1839 senesinde Konya’da doğmuş olan Dülgerzâde Ahmed Efendi, sıbyân mektebini ikmâl eyledikten sonra Taşkapı Medresesi’nde Hacı Ahmed Efendi’nin ders halkasına girmiş, me’zun olduktan sonra müderrisin zümresine dâhil olmuştur. Bu esnâda Abdülganî Vehbî Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır.

Tedrîs-i ilim ve hüsn-i hat ta’limi ile meşgul iken H. 1325/M. 1907 senesinde vefât ederek Konya’da Üçler Mezarlığı’na defnedilmiş olan Dülgerzâde Ahmed Efendi’nin beş-altı tane mushâf-ı şerîf ile çoğu Konya mescid ve camilerinde bulunan bir hayli levhâ ve kıt‘a yazdığı nakledilmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 11 temmuz 2017

Reklamlar