Divriğîli Hasan Şükrî Efendi

Sivâsî Mehmed Hilmî Efendi’nin şâkirdânından olan Divriğîli Hasan Şükrî Efendi’nin H. 1248/M. 1832 tarihli mushâf-ı şerîfi özel koleksiyondadır. Terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Geçimini müstensihlikten çıkarmağa çalışan mahallî hattatlardan olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

 

İsmail Orman, 18 mayıs 2018