Derviş Ahmed Gülşenî

Gülşenî Târikatı’nın mûhibbânından olan Derviş Ahmed Gülşenî’nin hayatı hakkında herhangi bir ma’lûmât istihsâli kabil olamamıştır. H. 1203/M. 1788-1789 senesinde yazdığı Dîvân-ı Hâlet adlı eseri İstanbul Üniversitesi Kütübhânesi’nde, H. 1214/M. 1799-1800’de yazdığı Nev’î Mehmed Efendi’nin Terceme-i Keşfü’l-hicâb adlı eseri ise Topkapı Sarayı Müzesi Kütübhânesi’ndedir.

 

 

 

İsmail Orman, 5 mayıs 2018