Derviş Ahmed Efendi

Devşirmelerden olan Derviş Ahmed Efendi Enderûn-ı Hümâyûn’da yetişmiş, tahsîl ve terbiyyesini ikmâl eyledikten sonra Kilâr-ı Hümâyûn kâtibi olmuştur. Burada hayli müddet hizmetten sonra kitâbetle taşra çerâğ edilmişse de, akıbeti hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’nin şâkirdânından olan Derviş Ahmed Efendi’nin muhakkak hat ile yazdığı ashâb-ı kefh levhâsı görülmüş olup hüsn-i hattına delîldir. H. 1179/M. 1765-1766 tarihli risâle mecmu‘ası da Kastamonu İl Halk Kütübhânesi’nde(448) bulunmakta olup bu senelere erişmiş olduğuna işâret etmektedir.

 

 

Kaynakça

Kebecizâde; İstanbul Antik Sanat, 10 Şubat 2008, s. 271.

 

 

İsmail Orman, 7 mayıs 2018