Dâmâdzâde Süleyman Efendi

İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Dâmâdzâde Süleyman Efendi’nin silsile-i nesebi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Küçük yaşta hıfzını tamamlayarak hâfızlardan olduğu gibi, Tozkoparanzâde Mehmed Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Daha sonra cami derslerine devam etmiş, bu arada mâ’işetini te’min için mushâf-ı şerîf tahrîr etmiş ve bazı camilerde fahri mü’ezzinlik yapmıştır.

Me’zun olduktan sonra Fâtih Cami’nin imâmetine ta’yin edilmiş olan Dâmâdzâde Süleyman Efendi, H. 1156 senesinin Şevvâl ayındaki (M. 1743) vefâtına kadar bu görevde kalmıştır. Senelerce görev yaptığı Fâtih Cami’nde edâ edilen cenâze namazını müte’akiben Edirnekapısı hâricine defnedilmiştir. Daha ziyâde mushâf-ı şerîf tahrîri ile meşgul olan erbâb-ı hattan olduğuna, H. 1146/M. 1733 tarihli nüshâsı delildir.

Ta’lim-i talebe ile de meşgul olan Dâmâdzâde Süleyman Efendi’nin Kara Çavuşzâde Ahmed Efendi, Asyalı Mehmed Efendi, Hâfız Süleyman Efendi, Mehmed Mü’mîn Efendi, Attarzâde Mahmud Efendi, Mustafa bin Süleyman adlı tilmizleri tesbit edilmiştir.

 

Kaynakça

Devhatü’l-küttâb, s. 145; Tuhfe-i Hattâtîn, s. 218; Türk Hattatları, s. 145

 

 

 

İsmail Orman, 21 mayıs 2017

Reklamlar