Burusevî Hâfız Seyyid İbrahim Efendi

Tahsîlini ve hıfzını memleketinde ikmâl eyleyen Burusevî Hâfız Seyyid İbrahim Efendi, bu esnâda Burusevî Hüseyin Efendi’den aklâm-ı sitte ve ta’lik meşkederek icâzet almıştır. Bi’l-âhare İstanbul’a giderek, bir akrabâsı vâsıtasıyla Yeniçeri Ocağı Kitâbeti’ne dâhil olmuş ve İkinci Orta yazıcısı iken H. 1202/M. 1786-1787 senesinde vefât ederek, Edirnekapısı hâricinde Mustafa Paşa Tekkesi civârına defnedilmiştir.

Döneminin meşhur hattatlarından biri olduğu nakledilen Burusevî Hâfız Seyyid İbrahim Efendi’nin, Cihângîrî Mustafa Efendi tarafından fevkalade sûrette tezhîblenen H. 1189/M. 1775 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i görülmüş olup hüsn-i hattın dekayıkına vâkıf hattatlardan olduğuna işâret etmektedir.

 

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmânî, I, s. 140.

 

 

İsmail Orman, 14 mayıs 2018