Burusevî Ahmed Hilmî Efendi

Burusevî Ahmed Hilmî Efendi, oradaki Cami-i Kebîr’in imâm-ı sânîsi idi. Adnan Ötüken Kütübhânesi’nde bulunan H. 1326/M. 1908 tarihli Kitâb-ı Salâvât-ı Şerîf’inden, kalburüstü hattatlardan olduğu anlaşılmaktaysa da, hocası hakkında bir bilgi yoktur. Hayatı hakkında başkaca ma’lûmâta ulaşılamamıştır.

 

 

 

İsmail Orman, 29 nisan 2018