Berberzâde Mehmed Emîn Efendi

Berberzâde Abdülbâkî Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Berberzâde Mehmed Emîn Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi’nde H. 1187/M. 1773 tarihli Şifâ-i Şerîf’i(EH. 664), Veliyyüddîn Efendi Kütüphânesi’nde de H. 1192/M. 1778 senesinde istinsâh ettiği el-Ezherî’nin Tezhîbü’l-lugâ(3089) adlı eseri bulunan hattatın, mâ’işetini müstensihlikten çıkaran erbâb-ı hattan olduğu anlaşılmaktadır.

Hocası tesbit edilemeyen Berberzâde Mehmed Emîn Efendi’nin, kitâbetin yanında ta’lim-i talebe ile de meşgul olup Hâfız Hüseyin Şükrî EfendiŞükrîzâde Mehmed Sâlih Efendi ve Haffâfzâde Mustafa Efendi adlı tilmizleri tesbit edilmiştir.

 

Kaynakça

TSAYK, II, s. 176; Pera Mezat, 30 Eylül 2012, s. 183.

 

 

İsmail Orman, 21 eylül 2017